Krav för bidrag

Den som söker bidrag ska:

  • vara hemmahörande i Stockholms läns landsting
  • vara 23 år eller yngre
  • ha ett funktionshinder.

Ansökan måste styrkas med hjälp av ett intyg/utlåtande från: skola, läkare, kurator, sjukgymnast, leg. psykolog, logoped, syncentral, optiker etc. Samtliga intyg/utlåtanden skall vara daterade och styrkta med namnunderskrift och titel på personen samt institutionens namn. Intygen får inte vara äldre än ett år.

Kopia på slutlig skatt enligt senaste taxering skall bifogas.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej, utan återsändes.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att ta ekonomisk upplysning om det bedöms som nödvändigt.

Beträffande skolintyg
För att Stiftelsen skall kunna göra rätt bedömning av behovet av datorhjälpmedel vill vi utöver allmän behovsprövning ha svar på följande;

  1. Beskriv skolans insats och ansvar för barnets datoranvändning, t.ex. inlärning, instruktion, läxor m.m.
  2. Är skolan behjälplig vid installation av dator och program?
  3. Kan datorn användas självständigt hemma? Om inte, vem instruerar/tränar barnet?
  4. Vad finns för övriga stödåtgärder?

Blankett för skolintyg kan laddas ner här.

Bidrag till dig med funktionshinder